پک جراحی قلب

پک جراحی مجموعه از منسوجات بافته نشده ای استریل گفته می شود مانند گان جراح، دست خشک کن، شان پرفوره و..که برای جراحی بیماران در اتاق عمل مورد استفاده قرار می گیرد.